Domein Wonen - natuur & milieu

 • Omgevingsvisie
  De omgevingsvisie is een document waarin de grote lijnen zijn uitgezet hoe Apeldoorn zich moet ontwikkelen in de komende 20 jaar (tot 2040). De door de gemeente ontwikkelde omgevingsvisie (video) zal grote impact hebben op het leven in dorpen en de stad. GB vindt het belangrijk dat de stem van inwoners hierin de rode draad vormt. Geen plannen doorduwen als een meerderheid van de inwoners er niet achter staat.
 • Windmolens en Zonnepanelen
  GB wil geen windmolens in Apeldoorn. Voor zonnepanelen geldt dat we zon op het dak willen in plaats van op het groen. Voor zover dat niet toereikend is en er grotere projecten op groen moeten komen, geldt als basisvoorwaarde dat inwoners hier de vruchten van plukken.

  Het is onze grond, dus het zijn ook onze opbrengsten. Rijke landbouwgronden kunnen in geen geval hiervoor worden gebruikt. Direct omwonenden moeten meer profijt hebben van zonneparken dan mensen in de stad die er geen overlast van hebben.

  Daarnaast willen we meer aandacht voor het recyclen van zonnepanelen. Nu al worden miljoenen relatief jonge panelen omgeruild voor moderne panelen met een hogere opbrengst. Er is geen geld om de oude te recyclen waardoor ze een 100% belasting worden voor het milieu. Dat is een zeer onwenselijke situatie wat GB betreft.
 • Netwerkverduurzaming
  De energieprijzen stijgen in rap tempo en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Het kernprobleem hiervan is dat door Den Haag vervuilende bronnen reeds worden gesloten terwijl er nog geen vervangende bronnen voor in de plaats zijn gekomen. Dit allemaal vanwege de verstikkende klimaatdoelen.

  Inwoners wordt gevraagd om maximaal bij te dragen aan een beter milieu. Maar GB ziet nog een ander belangrijk terrein. En dat is de duurzaamheid van de netwerkleveranciers. Hoeveel energie gaat verloren tussen bron en huis? En wat kunnen we daar als gemeente aan doen? GB gaat hier onderzoek naar doen met als inzet dat de besparingen die hierdoor kunnen worden gerealiseerd ten goede komen aan lagere energieprijzen voor inwoners.

 • Elektriciteitsnetwerk
  In het verlengde van een verwachte massale migratie naar stroomverbruik en individuele opwekking ervan wil GB degelijk onderzoek naar de onderliggende kabelnetwerken. We horen steeds meer signalen dat een complete renovatie van dit netwerk noodzakelijk is om vraag en aanbod goed te kunnen verwerken.

  GB is bezorgd dat jij en andere inwoners via belastingen miljarden investeren om nieuwe vormen van energieopwekking mogelijk te maken, daar waar de onderliggende infrastructuur waarschijnlijk volstrekt ontoereikend blijkt te zijn.
   
 • Terugdraaien scheiden afval 
  Het beleid van gescheiden afval moet op de kop. GB wil dat helemaal terugdraaien. Enerzijds omdat de technologie gescheiden afval verwerken inmiddels overbodig heeft gemaakt en anderzijds omdat afvalstromen na ophalen vaak gewoon weer worden samengevoegd. Dat slaat nergens op.

  Gemak voor jou moet voorop staan als met technologie het milieuaspect onder controle blijft.
 • Afvalstoffenheffing bevriezen
  GB wil dat de heffing voor afvalstoffen de komende vier jaar wordt bevroren. Eerst moet maar eens met de bestaande budgetten en middelen efficiënter worden omgegaan. Milieubeheer moet geen melkkoe worden. Illegaal dumpen van afval willen we beter aanpakken door meer controles en hogere boetes.
 • NEE tegen biomassacentrales
  Natuur verbranden om groene stroom op te wekken. Het is te gek voor woorden. GB is daar volkomen tegen en wil alternatieve manieren om meer groene stroom op te wekken.
 • Gezond verstand bij klimaatagenda
  GB maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de klimaatagenda wordt opgelegd aan inwoners. Dat is onacceptabel. Investeren in klimaat is goed en belangrijk, maar niet als dit ten koste gaat van bereikbaarheid en/of leefomgeving. Daarom zegt GB ook; Stop met de RES (Regionale Energiestrategie).

  Terug naar de tekentafel en zorg eerst voor een breder draagvlak bij inwoners in plaats van in ivoren torens bedachte plannen blind uit te voeren.
 • Waarborg toegang tot natuur
  De natuur maakt niet alleen Apeldoorn uniek, het is ook enorm belangrijk voor de algemene ontwikkeling en gezondheid voor de mens om in die natuur te verblijven. En daarbij hoort dat ook onze kinderen de natuur gaan zien als onderdeel van hun welzijn.

  Door de recreatiezoneringsdrift van de Provincie Gelderland komt dit echter steeds meer onder druk te staan. Daar willen we paal en perk aan stellen. Daarnaast willen we ook een dialoog opzetten die moet leiden tot het ruimer openstellen van de kroondomeinen voor jou en je naasten.
 • Van het gas af?
  GB vindt dit een onzalig plan. Er worden grote problemen verwacht met de sterk toenemende behoefte aan (groene) stroom. Het ontmantelen van een fijnmazig gasleidingen netwerk is pure kapitaalvernietiging, zeker als je je bedenkt dat bijvoorbeeld waterstof over dit netwerk tot aan de huizen kan komen. Dat moet beter en slimmer kunnen.
 • Behoud natuurlijke natuur
  Om de natuur in en om Apeldoorn in al zijn glorie te laten voortbestaan vinden we het belangrijk dat de oorspronkelijke diersoorten en vegetatie de ruimte blijven krijgen om gezond te blijven. Hierbij zien we graag ook dat de betrokkenheid van inwoners wordt vergroot om het respect en de liefde voor de natuur te vergroten.
 • Bodem en waterkwaliteit
  Als gemeente kunnen we hier lokaal veel invloed op uitoefenen. Het verbeteren van grond en waterkwaliteit moet een herkenbaar punt worden in het gemeentebeleid. Daarbij past ook een kritisch beleid op vervuilende industrieën. GB is voor het afkoppelen van regenpijpen waardoor hemelwater niet via het riool wordt afgevoerd maar aan de natuur wordt gegeven.
 • Zweeftrein
  GB wil bij inwoners toetsen of er draagvlak is voor een Noord-Zuid zweeftrein. De verbinding tussen noord en zuid is met OV of auto een flinke uitdaging. Een zweeftrein kan de toenemende belasting daarvan mogelijk sterk verlichten.
 • Vliegveld Teuge
  GB is er geen voorstander van om dit vliegveld commercieel te ontwikkelen. Het dient zijn lokale karakter te bewaren en mogelijk meer te ontwikkelen als opleidingscentrum.
 • Vliegveld Lelystad
  Ontwikkeling van Airport Lelystad tot een mini Schiphol zal tot een flink hogere milieubelasting leiden in onze gemeente. De serieuze vraag die gesteld moet worden is of een dergelijke ontwikkeling nog past in alle milieu ambities die we als gemeente en provincie hebben. Vliegbewegingen over onze gemeente moeten daarom ook zeer kritisch worden beoordeeld.