Partij en Programma

Hier lees en leer je alles over de GB strategie, ons partijprogramma 2022 - 2026 en wie GB vertegenwoordigen.

 

Via deze link kun je zien welke prominente Apeldoorners onze partij steunen!


Partijprogramma 2022-2026

Welkom bij ons partijprogramma. Leuk dat je je wilt verdiepen in wie we zijn en waar we voor staan. De basis van ons partijprogramma is de missie, visie en hoofddoelstellingen en het daaruit voortvloeiende tienpuntenplan van GB.


Kernwaarden GB

In ons partijprogramma laten we je graag zien wat per kennisgebied (domein) onze belangrijkste doelstellingen zijn en wat we willen bereiken op deelgebieden. Daarnaast hebben we als partij een aantal kernwaarden geformuleerd. Die lees je hier.

 

Onze zes domeinen

Of je het nu hebt over onze partij, onze fractie of ons participatiemodel, we hebben alles ingericht op basis van zes domeinen. Per domein kennen we drie hoofddoelstellingen. En door op de bolletjes daaronder te klikken ontdek je wat we graag willen bereiken op specifieke deelgebieden binnen dat domein.


Wonen in Apeldoorn

Lees meer over onze verdere ambities voor het domein wonen 



Welzijn in Apeldoorn

Lees meer over onze verdere ambities voor het domein welzijn 



Zorg in Apeldoorn

Lees meer over onze verdere ambities voor het domein zorg



FinanciËn in Apeldoorn

Lees meer over onze verdere ambities voor het domein financiën



Politiek in Apeldoorn

Lees meer over onze verdere ambities voor het domein politiek



Bedrijven in Apeldoorn

Lees meer over onze verdere ambities voor het domein bedrijven



Partijprogramma 2018-2022

GB-Apeldoorn (GemeenteBelangen Apeldoorn) is als onafhankelijk orgaan opgericht in 1991. Lees hier onze Missie en Visie.

 

Onafhankelijkheid wordt een steeds belangrijker thema in gemeentelijke politiek. Wist je bijvoorbeeld dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de PvdA in 322 gemeenten meedeed, maar dat in bijna een kwart van de gevallen onder een lokale partijnaam deed? Niet echt transparant toch?

 

Er zijn inmiddels meer dan 100 plaatsen in ons land met een onafhankelijk Gemeentebelangen. Daarmee vormen we tegelijk ook met afstand het grootste collectief van onafhankelijke gemeentelijke partijen in Nederland. De oudste Gemeentebelangen (in Opmeer) bestaat al sinds 1913 en bestaat daarmee zelfs langer dan alle huidige landelijke politieke partijen!

 

We zijn er altijd al geweest maar waren in de media nauwelijks zichtbaar door de mediafocus op de landelijke partijen. Dat begint gelukkig nu langzaam te veranderen. Onze lokale focus betekent overigens niet dat we geen oog hebben voor wat er landelijk gebeurt, want dat heeft ook impact op ons dagelijks leven. Via initiatieven als het 'platform voor plaatselijke belangen', leveren we onze bijdrage aan het collectieve geluid. Zonder politieke kleur of voorkeur, maar gebaseerd op rationele uitgangspunten die elke gemeente raken.  

 

Partijprogramma

 

Maar waar staat GB-Apeldoorn nu eigenlijk voor? Onderstaand vind je een samenvatting van onze standpunten. Wist je trouwens dat de GB-Apeldoorn in het verleden bijvoorbeeld de Reesink-affaire aan het licht heeft gebracht, de schadelijke plannen van Fibroned heeft verhinderd, belangrijke verbeteringen heeft gerealiseerd voor de A1-geluidswal en het onder de grond brengen van hoogspanningsleidingen? Stuk voor stuk onderwerpen die inwoners van Apeldoorn direct raakten. 

 

1. Zet de kiezer op één  

Het klinkt zo logisch, maar hoe geef je hier adequaat invulling aan? GB-Apeldoorn wil dat realiseren door meer gebruik te maken van de digitale contactmogelijkheden met de inwoners van Apeldoorn, weg te blijven bij landelijke visies op lokale uitdagingen, inwoners de gelegenheid geven om direct plannen en ideeën in te dienen bij onze Raadsleden en Fractievertegenwoordigers en het huidige inspraakmodel van burgers bij de Gemeente sterk te verbeteren (dat is nu onvoldoende effectief).

 

 

2. Ruimtelijke ordening (alles over de woon -en leefsituatie)

- Plannen niet gebruiken met het doel de gemeentelijke inkomsten te verhogen
- Geen bestemmingsplannen toestaan op basis van statussymbolen of politieke stokpaardjes
- Bevoordeling van projectontwikkelaars moet keihard worden aangepakt
- Inspraakprocedures beter integreren in besluitvorming (nu vaak een show)
- Beter borgen hoe inspraak wordt geborgd bij omgevings- en bestemmingsplannen.

 

3. Openbare orde en veiligheid

- Beter inspelen op toename criminaliteit (door armoede, drugsverslaving en verhuftering) 
- Gedoogbeleid vervangen voor duidelijk beleid
- De wijkagent moet zijn traditionele rol terugkrijgen
- Beveiliging bij evenementen niet meer op kosten gemeente
- Adequate zorg voor minder bedeelden, zorg -en risicogroepen
- Terughoudend beleid voor coffeeshops en gokhallen, maximale focus op overlast.

 

4. Dorps -en wijkraden

Dit zijn wat ons betreft de wortels van onze democratie. Dichterbij de burger kom je niet. De gemeente Apeldoorn wil dit flink op de schop gooien en middelen en budgetten daarvoor gaan verleggen. Wij staan hier niet achter en zullen ons daar sterk tegen verzetten.

5. Zorg en Welzijn

Landelijke wetgeving heeft recent een belangrijk deel van deze taken ondergebracht bij gemeenten. Daar is veel mis mee gegaan wat gerepareerd moet worden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hier vooral het slachtoffer van en hun situatie moet financieel en qua werkdruk structureel worden verbeterd.

 

6. Sociaal beleid

Apeldoorn had in het verleden een hoog geprezen sociaal minimabeleid. Door landelijke wetgeving, maar zeker ook door budgetaanpassingen door de gemeente zelf (door gapende begrotingsgaten) is dit beleid verregaand ontmanteld. Gelet ook op wat de gemeente aan (financiële) ondersteuning hiervoor krijgt van de landelijke politiek kan en moet dit worden verbeterd.

 

7. Ouderen

Het ouderenbeleid moet veel meer een integraal onderdeel zijn van alle plannen van de gemeente. GB-Apeldoorn heeft een lijst opgesteld van zaken die daar onderdeel van moeten uitmaken. Met als doel ouderen langer te kunnen laten deelnemen aan de samenleving.

8. Jongeren

Jongeren vinden het fantastisch om te mogen meedenken en meebeslissen over voorzieningen en beleid. Het creëert betrokken jongeren en ook een grotere onderlinge sociale controle. Helaas is de laatste jaren veel wegbezuinigd en is de betrokkenheid sterk verminderd. Dat moet, binnen de middelen die er zijn, worden gerevitaliseerd.

9. Onderwijs

- Niveau van speciaal onderwijs minimaal behouden
- Basis en voorgezet onderwijs actiever laten participeren in de lokale samenleving
- Aantrekken scholen voor hogere (beroeps)opleidingen. 

 

10. Wonen

Het woningbouwbeleid van vorige besturen heeft in Apeldoorn een ruïne achtergelaten. Er zijn veel te weinig woningen. In de sociale huursector zijn de wachttijden onacceptabel lang geworden en in de dorpen moet door gepaste nieuw/herbouw vergrijzing en leegstroom verder worden voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat het 'Apeldoornse Groen' en de dorpskarakters daarbij wel worden behouden.

11. Openbare ruimtes

Een schone en goed verzorgde stad is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. Helaas zien we te vaak dat budgetten voor de openbare ruimte vaak pas als laatste budgetpost worden besproken (sluitpost). Wij zetten ons in voor:
- Saneren van de vele nog verontreinigde terreinen
- Wegwerken achterstand onderhoud wegennetwerk
- Goede speelvoorzieningen
- Aanpakken uitwerpselen huisdieren
- Goede en gezellige sport -en spelvoorzieningen voor jong en oud
- Waterpartijen en vijvers beter schoon en gifvrij houden

 

12. Werkgelegenheid

Apeldoorn speelt een grote rol in de lokale werkgelegenheid. De Corona crisis zal een enorme klap toebrengen aan de toch al zwakke werkgelegenheid in Apeldoorn. Alle registers moeten opengetrokken worden om dat het hoofd te bieden, waarbij we vooral ook creatief moeten zijn. Wij ondersteunen daarom de volgende ideeën. 
- Stimuleren ideeën rondom een basisbeurs
- Stimuleren van het vrije ondernemerschap
- Steunen van scholing en aantrekken opleidingen uit de nieuwe economie
- Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven uit nieuwe groeimarkten
- Stimuleren van het starten van een bedrijf vanuit de eigen woning

De grote leegstand van kantoren en winkels in Apeldoorn baart ons grote zorgen. Daarin spelen excessieve huurprijzen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Dat moet anders. De kernwoorden van verandering zijn flexibiliteit, aantrekkelijkheid en betaalbaarheid.

 

13. Agrarische sector

De agrarische sector is voor het Apeldoorns buitengebied een belangrijke inkomstenbron. Om dit ook duurzaam en veilig te maken voor de samenleving is goed en consistent beleid essentieel. Wij vinden voor dat beleid de volgende zaken van belang:
- Stimuleer biologische landbouw
- Maximale ondersteuning voor behoud van familiebedrijven met duurzame bedrijfsmodellen
- Zeer kritisch zijn op de vaak tegengestelde belangen van provincies
- GEEN bouw van megastallen vanwege brandgevaar, luchtvervuiling, gezondheidsproblemen (zoals longontsteking, Q-koorts en andere virusdreigingen!).

 

14. Dierenwelzijn

Het wordt hoog tijd dat we het welzijn van dieren beter gaan bewaken. Of dat nu gaat om wedstrijden, evenementen of zelfs dieren in parken, bossen en openbaar groen.  Wij kijken dan met name naar de volgende zaken.

-  Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst en ondervoeding

-  Dieren zijn gevrijwaard van fysiek en fysiologisch ongerief

-  Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding en ziektes

-  Dieren zijn vrij om het normale gedrag te kunnen uitvoeren

-  Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress.

 

15. Natuur en Milieu

- De Veluwe is het grootste bos‐ en natuurgebied van Nederland! Daardoor is het van grote betekenis voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in ons land. Vanwege het woningtekort en andere uitdagingen is het daarom belangrijk om grenzen te stellen waar de natuur de natuur is. Voor GB APELDOORN zijn de grenzen van het Centraal Veluws Natuurgebied daarom onaantastbaar.  
- Hoogspanningsleidingen moeten, vanwege gezondheidsrisico, allemaal ondergronds worden gebracht
- Wij zijn extra kritisch op telefoon zendmasten, zeker waar het de 5G ontwikkeling betreft
- Oude industrieterreinen in Apeldoorn moeten nu snel worden geherstructureerd
- Geen zware industrie meer in onze stad, maar schone en innovatieve
- Geluidsoverlast is een serieus en onderschat probleem in de gemeente Apeldoorn. Veel inwoners van onze gemeente worden dagelijks geconfronteerd met geluidsoverlast veroorzaakt door o.a. evenementen, (sport)vliegtuigen, bedrijven (bijv. koelinstallaties en luchtwassers), verkeer, spoorwegen en (sport)recreatie. Wij willen goede regelgeving hiervoor en vooral strenge handhaving en stoppen met het steeds oprekken van regels
- De Apeldoornse doelstelling om in 2020 in het bebouwde deel energie neutraal te zijn wordt niet gehaald. Om niet nog verder af te dwalen willen wij een gezonde focus op deze doelen behouden en zaken als woningisolatie, fietsvriendelijkheid, zonnepanelen, milieuvriendelijke nieuwbouw, etc. constant onderzoeken, beoordelen en de beste oplossingen actief promoten.

 

16. Verkeer en Vervoer

- Voortzetten beleid centrum en woonwijken verkeersluw maken

- Doorstroming tijdens spitsuren sterk verbeteren
- Meer fietsdoorstroomassen
- Optimalisering fiets -en voetpaden
- Scootmobielen en rolstoelen aanpassen aan tempo voetgangers
- Elektrische hogesnelheidsfietsen (sneller dan 40 km/u) van het fietspad af
- Verlagen van de enorme hoeveelheid veel te steile drempels
- Hele stad omrijden om goederen af te leveren moet sterk worden verbeterd
- Scholing en controle moeten de veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer verbeteren.

 

17. Sport en Ontspanning

Sport is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl en moet daarom ook altijd worden gestimuleerd. Wij richten ons daarbij op de volgende zaken:
- Door afnemende subsidies verenigingen meer hulp bieden bij een goede organisatie
- Verdere bezuinigingen zoveel mogelijk voorkomen en daar waar mogelijk terugdraaien
- Betaalbaarheid sporten voor alle gezinsleden
- Een halt toeroepen aan de sluitingsdrift van sportaccommodaties in de stad en in de dorpen
- Armoede mag geen belemmering zijn om te sporten
- Discriminatie moet worden verbannen
- Herinvoeren van schoolzwemmen
- Therapeutisch zwemmen voor ouderen verder ontwikkelen
- De kosten voor toegang tot zwembaden beter in balans brengen met besteedbaar inkomen
- De kosten voor het Omnisportcentrum lijken ten koste te gaan van andere sporten. Daarin moet een betere balans komen.

 

18. Toerisme en Recreatie

Apeldoorn heeft, door haar ligging, op het gebied van toerisme en recreatie een uniek imago. Het trekt bezoekers aan die natuur, rust, cultuur en gezinsontspanning zoeken en voorziet hiermee in een grote landelijke behoefte. 

Om dit op een verantwoorde wijze te beheren en te versterken streven wij naar:
- Goede wandel- en fietsroutes
- Kwalitatieve accommodaties
- Focus op onze oorspronkelijke aantrekkingskracht
- Meer rekening houden met overlastgebieden (zoals Apeldoorn NoordWest)
- Behouden en versterken van de werkgelegenheid en economie als gevolg van het toerisme.

 

19. Kunst en Cultuur

Apeldoorn is gezegend met een grote verscheidenheid aan cultuuruitingen. Wij vinden echter wel dat deze verscheidenheid zijn legitimatie moet vinden in wat de Apeldoornse bewoners belangrijk en aantrekkelijk vinden. Daarom streven wij naar:
- Een breed cultuurbeleid dat zoveel mogelijk inwoners aanspreekt
- Behoud van muziekverenigingen
- Betere controle op de verliezen en exploitatie van het Coda-museum
- Stimuleren van culturele verenigingen als daar voldoende draagkracht voor is in de buurt
- Stoppen met het opdringen van kunstuitingen in openbare ruimtes die tegen de wens van omwonenden ingaat
- Verwijderen van kunstuitingen die als discriminerend worden ervaren indien de cultuurhistorische waarde niet zwaarder weegt.