Domein Welzijn - sociaal beleid

 • AZC (Asielzoekerscentrum)
  In Apeldoorn is het voormalige terrein van GGNet aangewezen als opvanglocatie van asielzoekers. GB maakt zich zorgen over de problemen die zich kunnen ontwikkelen rond dit onderwerp op sociaal en economisch gebied.

  Er is veel weerstand van inwoners omdat met hun zorgen tijdens inspraakrondes in hun ogen niets is gedaan. Die zorgen moeten serieus genomen worden en wat GB betreft moet die discussie opnieuw gevoerd worden. We kennen allemaal de verhalen uit de media tot welke problemen AZC's kunnen leiden, daar moeten we niet de ogen voor sluiten. Direct omwonenden moeten daar waar gerechtvaardigd ruimhartig worden gecompenseerd voor de extra belasting van het AZC.

  Wat de asielzoekers zelf betreft is GB van mening dat als we met elkaar accepteren om asielzoekers op te vangen, dit gebeurt op basis van liefde, aandacht, respect en integratie. Dus echt opnemen in de samenleving. Asielzoekers koppelen aan gelijksoortige huishoudens die zich hiervoor opgeven en toegang tot onderwijs en werk waardoor zelfredzaamheid zo snel mogelijk wordt bereikt.

  Naar onze mening hoort daar ook een toelatingsscreening bij, die ervoor zorgt dat vluchtelingen zo goed mogelijk matchen met de lokale normen en waarden binnen onze gemeente. Voor asielzoekers die zich niet wensen te houden aan die normen en waarden moet ook een duidelijk uitzetbeleid gelden.
 • Armoede bestrijden
  Ongeveer 5% van onze inwoners leeft onder de armoedegrens. Dat zijn concreet zo'n 8.000 mensen. Daarvan zijn er ca. 2.000 kinderen die in onze eigen gemeente in bittere armoede opgroeien (Bron: CBS). Het is goed om dat even door te laten dringen...... GB wil niets liever dan deze groep inwoners uit de armoede trekken en zal daarvoor steeds aandacht vragen in de raad en net zo lang met voorstellen komen totdat dit tot het absolute minimum is teruggebracht. 
  .
 • Meldpunt sociaal
  Dit 'loket' is door de gemeente opgezet als eerste contact voor inwoners die vastlopen in processen waarbij de gemeente betrokken is. Denk daarbij aan Jeugd, Zorg, Welzijn en Inkomen. Dit loket wordt bemenst en gemanaged door de gemeente zelf. Dat vindt GB onwenselijk.

  Voor een juiste start en vastlegging van dit belangrijke eerste contact geven wij de voorkeur aan specialisten die los staan van het ambtenarenapparaat.
 • Schuldenstrategie
  Niets is zo verwoestend voor gezinnen en individuen als langjarig slepende grote schulden en de constante druk van incassobedrijven, deurwaarders en de macht en onmenselijke druk van grote schuldeisers. Meestal ontstaan grote schulden door bijzondere omstandigheden die ook vaak nog eens buiten de schuld van de slachtoffers ligt.

  GB wil voor bepaalde schulden dat er een actief afkoopbeleid komt om slachtoffers sneller nieuw perspectief te kunnen bieden. Zo makkelijk als er miljarden naar landen gaan met financiële problemen, zo moeilijk lijkt het te zijn om eigen landgenoten in financiële problemen te helpen. Dat vindt GB inhumaan en moet beter.
 • Bijstandsregels herijken
  GB wil de regels rondom bijstand tegen het licht houden. Inwoners die terecht een bijstandsuitkering ontvangen moeten gevrijwaard worden van alle regeldruk die daarbij hoort. Tegelijkertijd wil GB investeren in positieve coaching om bijstandsgerechtigden weer een weg terug te laten vinden naar het arbeidsproces waar dat mogelijk is.

  Uitdrukkelijk zonder 'wijzend vingertje' en koude protocollen, maar mens -en resultaatgericht waarbij werken ook loont.
    
 • Voedselbank
  In Apeldoorn zijn gemiddeld ca. 1.500 huishoudens per week (!) afhankelijk van de voedselbank om te kunnen eten. GB wil inwoners die in deze nare positie terechtkomen zoveel mogelijk privacybescherming bieden. Het is al erg genoeg wanneer je in deze situatie terecht komt. 

  We willen dat het bezoek aan Voedselbanken zo anoniem mogelijk kan worden gedaan, zonder ook het risico te lopen dat bijvoorbeeld passanten je zien staan. Tegelijkertijd wil GB met de voedselbank in overleg op welke wijze we als gemeente deze vrijwilligersorganisatie kunnen dienen en ook onderzoeken hoe we deze inwoners kunnen helpen uit deze situatie te komen.  
   
 • Dienstbaarheid
  Bij een goed sociaal beleid hoort ook oprechte dienstbaarheid. Regeldruk, werkdruk en organisatiestress leiden te vaak tot een te grote afstand tot inwoners die gebruik moeten maken van sociale (vangnet)regelingen. Het gevolg is dat we helaas vaak horen dat inwoners zich niet begrepen voelen en regelmatig voor dichte deuren staan.

  GB wil dat ook deze groep inwoners ervaren dat de gemeente er voor hen is en niet andersom. Andersom geldt ook dat wanneer inwoners gebruik maken van deze regelingen zij zich correct opstellen. Inwoners die ervoor kiezen om zich onbeleefd te gedragen moeten daar ook nadrukkelijk op worden aangesproken.