Domein Politiek - ketenmanagement

 • Taskforce
  GB wil een taskforce van inwoners en ambtenaren opzetten die de basistaken van onze gemeente (wonen, zorg, welzijn en inkomen) gaat herijken en controleren. Hiermee komt er meer draagvlak binnen de gemeente en worden inwoners meer betrokken bij het belangrijke werk van onze ambtenaren.
 • Uitbesteden taken terugdringen
  GB wil een beleid waarbij het uitbesteden aan externe partijen wordt teruggedrongen. Liever zien wij een flexibele schil van werkcapaciteit van vaste of parttime medewerkers met meerdere disciplines. We willen ook inzetten op 'een vast gezicht' bij zoveel mogelijk burgerzaken, zodat inwoners ook een betere verbinding krijgen met ambtenaren.
 • Meer transparantie
  De werkzaamheden binnen de gemeente zijn omvangrijk en complex. Er zijn relaties met zorginstellingen, veiligheidsraad, cleantech regio, provincie, commerciële partijen, etc. De verbindingen zijn soms ondoorzichtig en daar willen we meer transparantie in brengen. Dan wordt ook duidelijker waar verbeteringen kunnen worden voorgesteld.

  Ook willen we als gemeenteraad meer grip krijgen op processen die nog teveel door Burgemeester en Wethouders buiten ons gezichtsveld plaatsvinden. Dit om het totaaloverzicht te kunnen behouden en tijdig in te kunnen spelen op voor inwoners belangrijke ontwikkelingen.
 • Verbeteren dienstverlening aan inwoners
  Het directe contact tussen inwoners en ambtenaren, klachtafhandeling, de informatieverstrekking aan belanghebbenden bij wijzigingen in de stad en de toegankelijkheid tot Burgemeester, Wethouders en Raadsleden moet beter.

  Inwoners klagen nog steeds teveel dat ze niet worden gehoord of vastlopen in administratieve processen. GB stelt als ambitie dat inwoners de dienstverlening van de gemeente beoordelen met een 9 of hoger. Daarvoor moet een kwaliteitsprogramma worden opgezet. We zien daarin graag dat uitgebrachte onderzoeksrapporten volledig openbaar worden, zodat we allemaal met dezelfde informatie werken.