Domein Financiën - begroting gemeente

 • Bruine boterham met kaas
  Onze gemeente heeft onder leiding van grote partijen als VVD, CDA en D66 een historie van geldverspilling en enkele flinke financiële debacles. Momenteel gaat het weer wat beter, maar de schuldenlast is en blijft een aandachtspunt. GB wil dat de gemeente als dienstige instelling aan haar inwoners een 'bruine boterham met kaas' begroting laat zien.

  Het is nu al bekend dat vanaf 2022 weer begrotingstekorten gaan ontstaan (Bron: jaarverslag gemeente). Bij voldoende zetels wil GB een raadslid in belangrijke mate op dit dossier zetten. Het doel is helder. Geef het geld uit aan inwoners, snij in onnodige kosten en procedures en zoek naar meer efficiency in het ambtenarenapparaat zodat er meer tijd vrijvalt om inwoners beter te kunnen ondersteunen.

  Zuinig omgaan met geld van inwoners heeft ook een directe relatie tot de gemeentelijke belastingen die jij betaalt, zoals de OZB, parkeerbelasting, hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en alle andere lokale belastingen. GB streeft naar een beleid dat de kosten voor inwoners zo laag mogelijk houdt, maar wel in balans is met een zo hoog mogelijk welzijnsniveau van alle inwoners. 
   
 • Meer geld uit Den Haag
  GB is ontstemd over de 'meer verantwoordelijkheid, minder geld' politiek uit Den Haag. Decentralisatie van taken behoort niet tot verschraling van aanbod te leiden en daar lijkt het in bijna alle gevallen op neer te komen. GB is daar klaar mee. We willen individueel en in groepsverband (zoals bijvoorbeeld via Raden in Verzet) meer tegenmacht organiseren om hier paal en perk aan te stellen.
 • Provinciale macht
  Gemeente en provincie werken op veel terreinen samen. Apeldoorn heeft ook eigen taken overgeheveld aan de provincie, maar voortschrijdend inzicht doet GB twijfelen of dit in alle gevallen een goede beslissing is geweest. Dat willen we herijken..

  Een andere zorg die we hebben is de politieke machtsketen. Hiermee bedoelen we dat zowel op gemeentelijk als provinciaal als landelijk niveau de grote partijen (VVD/CDA/D66) steeds de dienst uitmaken. Hierdoor verliezen we als gemeente onze identiteit en dreigen we een speelbal te worden van landelijke agenda's.

  Provincies nemen veel beslissingen die onze inwoners direct raken. Dat willen we kritisch tegen het licht houden. We zetten in op een sterkere en herkenbare stem in de provincie door lobby en andere mogelijkheden om de stem van onze gemeente zwaarder te laten meewegen.