Moties van GB tijdens MPB

Op 12 november 2020 vond tijdens de Raadsbijeenkomst de bespreking plaats van de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2021-2024 voor de gemeente Apeldoorn. GB APELDOORN heeft een aantal moties (nieuwe ideeën) en amendementen (tekstwijziging ontwerpbesluit) ondersteund. Onderstaand vind je die moties en amendementen met een korte toelichting.

 

Uitgangspunt voor het ondersteunen van moties en amendementen door GB APELDOORN is de missie en visie van de partij.


Moties

Stop de huurverhoging

De huurprijzen stijgen veel te hard. 50% van huurders heeft al moeite met het betalen van de huur. Zet de huurverhoging voor 2021 op 0%.

 

Markt van de stad

De voorgenomen renovatie van het marktplein (kosten 4 miljoen) met de zogenoemde 'markthal' is te duur en stuit op teveel weerstand. Niet doen dus! Terug naar de tekentafel en beter onderbouwen (financieel en qua nut en acceptatie).

 

Stadsorganist
Onze kerkorgels vormen een cultureel rijkdom in Apeldoorn. Om die cultuur levend te houden wordt voorgesteld een organist te benoemen (o.b.v. onkostenvergoeding), die de orgels bij speciale gelegenheden bespeelt en toeristen, scholen etc. educatie biedt over deze rijke historie.

 

Mobuur

Dit prachtige initiatief van inwoners (met elektrische voertuigen gepersonaliseerde ritten aanbieden voor hulpbehoevende inwoners) dreigt ten onder te gaan aan regelgeving en vastgelopen communicatie met de gemeente en provincie. Dat moet beter en daar hebben alle vrijwillige chauffeurs ook recht op.

 

Mis de bus niet

Het stads OV is door bezuinigingen flink verschraald. Er moet bij de provincie aangedrongen worden op een structurele verbeteringen hiervan. Wijken, dorpen en buurten moeten beter bereikbaar worden en het 'eurokaartje' naar het centrum moet terugkomen.

 

Voorkomen is beter!
Verkeersveiligheid wordt meer bepaald door gedrag dan door inrichting van openbare wegen. Gedragsverandering, slimme technische oplossingen en goed gebudgetteerde infrastructurele projecten moeten perfect op elkaar afgestemd worden om te vertalen naar een doordacht, creatief en financieel realistisch plan voor 2021. Luister beter naar buurtbewoners!

 

Proportionaliteit Corona maatregelen

Er worden nu regels gesteld die zware impact hebben op onze economie, sociaal leven en lichamelijke integriteit. De rechtvaardiging van die regels kennen te vaak een zeer wankele wetenschappelijke onderbouwing. Voor gezond verstand lijkt geen ruimte meer. De Veiligheidsregio moet gedwongen worden de noodzaak van deze regels veel beter wetenschappelijk en ook onbetwistbaar te onderbouwen.

 

Straling in kaart

Apeldoorn staat het gebruik van 5G en radioled steeds mee toe. Burgers maken zich echter grote zorgen over stralingsrisico's. Daarom moet er een goed monitoring systeem komen om straling door heel Apeldoorn te meten en te bespreken met experts, wetenschappers en werkgroepen.

Amendementen

Het lokale afvalgemak
De technieken rondom afvalscheiding worden steeds beter. De behoefte en noodzakelijkheid aan 'afvalscheiding in de keuken' neemt af. In het milieuprogramma van het MPB 2021-2024 wordt nu opgenomen 'is nascheiding PMD ook een afweging, dit i.v.m. het gemak voor de burger en draagvlak'

 

Kunst kun je niet eten

Steeds meer inwoners komen moeilijk rond van hun geld en door de Coronacrisis verwachten veel partijen dat dit aantal sterk zal toenemen. Hoe eerder dit probleem bij een gezin wordt geconstateerd, hoe kleiner de schade vaak is. De huidige begroting voor preventiesignaleringssystemen is veel te laag. Besloten wordt om het budget te verdubbelen ten laste van de middelen voor kunst in openbare ruimten.